Lyrics

Lyrics: Kofi Kinaata – Behind The Scenes

Lyrics: Kofi Kinaata - Behind The Scenes

Lyrics: Kofi Kinaata - Behind The Scenes
Lyrics: Kofi Kinaata – Behind The Scenes

Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics 

Me didi
Nti Na meley3 ma meley3 yi na nka
Moove!!
Abaadi mpo!!
Bars!!
Call me Kofi Kinaata

Y3 hustle anopa, )ne ewiaber dze k) enumber
Aha dze y3nnda, mber nnyi ha ma bibini
Fi s3 nsa, ma )nny3 edwuma no onndidi
Nti meley3 ma meley3 yi na nka medidi
Naaso me k) p3 biribi ab3di no
3yaa na )ne me b3y33 d3n na 3nam
Amane aa me hu nyi aa darki akwantu mu ns3m

Naaso sesei k) hw3 me krom
W) kekã d3 menya bi na m’ennkai h)n oo
Nso w’onnyim d3 )nnda fom
S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo
Sesei k) hw3 me krom
W) kekã d3 m’enya bi na m’ennkai h)n oo
W’onnyim d3 )nnda fom’S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo

CHECK ALSO: LYRICS: MzVee – Halleluyah ft Medikal

Hw3 ade ma me hu na mele kã nny3 wo dze mele kã
Akwantu mu nsem nny3 ne nyinaa na y3 kã
Ntsi, me de m’asem nyinaa ama Onyame
Nyame nara )ny3 nsenkyer3ne
Hustler me nnyi beebi da
S3 me yare mpo aa kyed3 Nyame na w’aasa me yare
Aww Jehovah Nyame aa 3b) Wo whistle aa
Ma )nnhy3 Jersey mpo b) Hat-trick no
Jehovah Nyame aa 3b) Wo whistle ma
Ma )tse bench mpo gye Goal King

M3 mma atanfo nnya nserew h3n
M3 mma ma yesuro no mmba h3n do
M3 mma w)nnka d3 Nyame aa y3 som no no )w) hen oo
)ko yi dze )nny3 h3n ko
Ma m’ehu na mele ka nny3 wo dze mele ka
Akwantu mu nsem nny3 ne nyinaa na w)ka

ALSO READ: LYRICS: Mr P – Follow My Lead Ft Wande Coal

Naaso sesei k) hw3 me krom
W) kekã d3 menya bi na m’ennkai h)n oo
Nso w’onnyim d3 )nnda fom’
S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo
Sesei k) hw3 me krom
W) kekã d3 m’enya bi na m’ennkai h)n oo
W’onnyim d3 )nnda fom’
S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo 

 JOIN OUR WHATSAPP GROUP JOIN OUR TELEGRAM GROUP  SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

Yaayyy!!
Aw)w ooooo
Obi man so ooo aw)w oooo
Yaaayyy!!
Y33br3 ooo
Yaayy!!
Y33br3 ooo
Ntsi
M3 mma atanfo nnya nserew h3n
M3 mma ma yesuro no mmba h3n do
M3 mma w)nnka d3 Nyame aa y3 som no no )w) hen oo
)ko yi dze )nny3 h3n ko
Ma 3hwehw3 ab3y3 w) ha biaa nka m’aay3 no long time
Mese m3 hwehw3 ab3 fa w) ha biaa nka m’aafa no long time
Br3da m3 hwehw3 ab3 y3 w) ha no w)y3 aaa nanka m’aay3 dadaw
Mese m3 hwehw3 ab3 fa w) ha no )gow aa na nka m’aafa dadaw
Naaso sesei k) hw3 me krom h)
W) kekã d3 menya bi na m’ennkai h)n oo
W’onnyim d3 )nnda fom’ oo )hen eii
Travel and See oo!!

Naaso sesei k) hw3 me krom
W) kekã d3 menya bi na m’ennkai h)n oo
Nso w’onnyim d3 )nnda fom
S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo
Sesei k) hw3 me krom
W) kekã d3 m’enya bi na m’ennkai h)n oo
W’onnyim d3 )nnda fom’S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo

BY DJ IYKE

CEO Of Afro Media | Radio Dj | 2018 Foklex Media Awards Best DJ Of The Year (Eastern Region) Nominee | ERMEA 2018 Promoter Of The Year Nominee | Music Promoter Contact: [email protected] WhatsApp: +971 502371297 Call: +233 242803771

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×